Plenos ordinarios municipales 11/05/2023 18:34

Fecha de subida: 03/11/2023 23:47

/

Firma del acta

Firmante 1

Nombre del firmante: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Tipo de certificado: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Documento acuerdos

Acuerdos adoptados.pdf

Navegación interactiva

Puntos del día

Oradores

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:11-00:00:23

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:00:23-00:01:41

Valdivia Calvo, Agustin

00:01:41-00:01:44

Fuertes Matxin, Isabel

00:01:44-00:03:06

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:03:06-00:03:31

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:31-00:03:45

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:03:45-00:03:56

Valdivia Calvo, Agustin

00:03:56-00:04:03

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:04:03-00:04:07

Valdivia Calvo, Agustin

00:04:07-00:04:18

Fernandez Castrillo, Nuria

00:04:18-00:04:19

Fuertes Matxin, Isabel

00:04:19-00:04:40

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:04:40-00:05:07

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:07-00:05:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:16-00:07:17

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:07-00:05:16

Valdivia Calvo, Agustin

00:05:16-00:07:17

Loinaz Urruzola, Uxue

00:07:17-00:08:19

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:19-00:08:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:19-00:08:24

Valdivia Calvo, Agustin

00:08:25-00:08:34

Tolosa Avellino, Miguel Angel

00:08:34-00:09:09

Nogales Benito, Boris

00:09:09-00:09:12

Antxordoki Recondo, Jon

00:09:12-00:09:52

Nogales Benito, Boris

00:09:52-00:11:27

Valdivia Calvo, Agustin

00:11:27-00:11:33

Martin Tejeria, Jon

00:11:33-00:12:54

Valdivia Calvo, Agustin

00:12:54-00:14:12