Ohiz kanpoko udalbatzarrak 2022/06/02 09:30

Igotze data: 2023/11/03 23:46

Deskribapena: UB 01-2021

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: ISABEL FUERTES MATXIN - 72477839D

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:10-00:00:42

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:10-00:00:42

Valdivia Calvo, Agustin

00:00:43-00:01:58